12/03/2019
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giáo sư nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 14, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ: